1.  ข้อมูลครู
ชื่อ >> นางนิกร  ประวันตา  อายุ  47  ปี  อายุราชการ   25  ปี
คุณวุฒิสูงสุด >> ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.)  วิชาเอก  คณิตศาสตร์ วิชาโท วัดผลทางการศึกษา
จากสถาบันการศึกษา >> วิทยาลัยครูกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ตำแหน่ง >> ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 18654 – 2 ( ถ )
สถานศึกษา >> โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  กระทรวงมหาดไทย

2.  การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน (สายงานการสอน)
2.1  การปฏิบัติการสอน
ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  เป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6/11 จำนวน 39 คน  รับผิดชอบกิจกรรมดังนี้

2.1.1  กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์          
2.1.2  กิจกรรมสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ M.P.K. MATH  CHALLENGE 
2.1.3  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (คัดเลือกนักเรียนและจัดสอนเสริมเพื่อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ , E-Saan Math Top TEN โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน)
2.1.4  กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
2.1.5  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านโครงงานคณิตศาสตร์
2.1.6  กิจกรรมเรียนรู้คณิตศาสตร์จากโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)
2.1.7  กิจกรรมคณิตศาสตร์ออนทัวร์ (จัดการแข่งขันทักษะ A-math , ซูโดคุ, คิดเลขเร็ว)
2.2  จำนวนชั่วโมงที่สอนต่อสัปดาห์
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

รายวิชา
รหัสวิชา

ชั้น

ชั่วโมง/สัปดาห์
1. คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค31101
ม. 4/1, 4/2, 4/5
9
2. คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ค31201
ม. 4/1, 4/2, 4/5, 4/8
8
3.กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์
-
ม. 4 - ม. 6
1
4. กิจกรรมแนะแนว/โฮมรูม
-
ม. 5/1
1
รวม
19
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
รายวิชา
รหัสวิชา

ชั้น

ชั่วโมง/สัปดาห์
1. คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค31101
ม. 4/1, 4/2, 4/5
9
2. คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ค31201
ม. 4/1, 4/2, 4/5, 4/8
8
3.กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์
-
ม. 4 - ม. 6
1
4. กิจกรรมแนะแนว/โฮมรูม
-
ม. 5/1
1
รวม
19

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
รายวิชา
รหัสวิชา

ชั้น

ชั่วโมง/สัปดาห์
1. คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค31101
ม. 4/1, 4/2, 4/5
9
2. คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ค31201
ม. 4/1, 4/2, 4/5, 4/7
8
3.กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์
-
ม. 4 - ม. 6
1
4. กิจกรรมแนะแนว/โฮมรูม
-
ม.6/1
1
รวม
19

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายวิชา
รหัสวิชา

ชั้น

ชั่วโมง/สัปดาห์
1. คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ค31101
ม. 4/1, 4/2, 4/5
9
2. คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ค31201
ม. 4/1, 4/2, 4/5, 4/7
8
3.กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์
-
ม. 4 - ม. 6
1
4. กิจกรรมแนะแนว/โฮมรูม
-
ม.6/1
1
รวม
19

 2.3  ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้น
ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาห้องเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (EC) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  จำนวน 39 คน 
2.4  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ
2.4.1  กิจกรรมแนะแนว
2.4.2  ประชุมอบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4       
2.5  หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
2.5.1  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
2.5.2  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (ปรับปรุง พุทธศักราช 2558)
2.5.3  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนิเทศ  กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานวิชาการและประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2.5.4  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าครูเวรประจำวันศุกร์ และครูเวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา
2.5.5  ปฏิบัติหน้าที่ครูแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
2.5.6  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์  สื่อการสอนคณิตศาสตร์  และการแข่งขันโปรแกรม  The Geometer’s Sketchpad (GSP)
2.5.7  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการจัดงานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่     
2.5.9  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกิจกรรม /งาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2.5.10  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการโครงการ/ กิจกรรม /งาน  ในโรงเรียน  ดังนี้
โครงการวิจัยในชั้นเรียน
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
โครงการเพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
โครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการสานฝัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
โครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557, 2558