พัฒนาทักษะด้านโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)

ได้จัดอมรมการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ให้กับผู้เรียนที่มีความสนใจโดยเฉพาะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม
The Geometer’s Sketchpad (GSP) เพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้บางเนื้อหาทำให้เรียนรู้ได้ชัดเจนมากขึ้น จนนักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดผลงานสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภาค ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง

Description: DSC02216

 

Description: DSC03059