การเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2556

(The 8th National Open Class) ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2557

ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

Description: 20140331_090439

 

 

 

 

Description: 20140331_090438

 

 

 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การนำร่องการใช้หลักสูตรใหม่
กับการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิช ทองโรจน์

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงศึกษาธิการ

 

Description: 20140331_092100

 

 

 

Description: 20140331_092052

 

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

 

Description: 20140331_101255

 

 

เปิดชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดย Mr. Yushi Takigahira

Elementary School attached to the Hokkaido University of Education ประเทศญี่ปุ่น

 

Description: 20140331_131713