ศึกษาดูงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรคณิตศาสตร์
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 22 – 23 มกราคม 2559 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ได้จัดการศึกษาให้ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยหลักสูตรที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ มีนักเรียนจำนวน 72 คนต่อรุ่น หนึ่งห้องเรียนมีนักเรียนเพียง18 คนจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร
เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย

 

Description: E:\02 รูปกิจกรรมการเรียนการสอน\58-2\04 ศึกษาดูงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์ระยอง\1910087_975114712582066_2099263002249176168_n.jpg


Description: E:\02 รูปกิจกรรมการเรียนการสอน\58-2\04 ศึกษาดูงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์ระยอง\12552956_975114812582056_9089790797611368311_n.jpg     Description: E:\02 รูปกิจกรรมการเรียนการสอน\58-2\04 ศึกษาดูงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์ระยอง\12573786_975115375915333_8322601387008525820_n.jpg


Description: E:\02 รูปกิจกรรมการเรียนการสอน\58-2\04 ศึกษาดูงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์ระยอง\10314562_975114919248712_4149287397767603864_n.jpg